نسخه Whmcs 7.9.0 فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- همراه درگاه زرین پال، زیبال

نسخه Whmcs 7.9.2 فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین آسمان
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- همراه درگاه زرین پال، فرم سفارش 1، 2 و 3 ستونه

نسخه Whmcs 7.8.2 فارسی

- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- همراه درگاه زرین پال

نسخه Whmcs 7.8.3 فارسی

با خرید این محصول هر دو نسخه رسمی و نسخه نال شده در اختیار شما قرار می گیرد
- محیط مدیریت فارسی
- محیط کاربری فارسی
- قالب مدیریت اختصاصی و راستچین
- قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
- شمسی ساز بخش کاربری
- همراه درگاه زرین پال، زیبال